Meer Democratie start nieuwe rechtszaak met bodemprocedure tegen de Staat | Meer Democratie

Meer Democratie start nieuwe rechtszaak met bodemprocedure tegen de Staat

Iedere Nederlander kan als medestander naam toevoegen aan dagvaarding

Meer Democratie stapt opnieuw naar de rechter om de mogelijkheid te openen voor een referendum over de intrekkingswet waarmee het raadgevend referendum wordt afgeschaft. Deze nieuwe zaak zal dienen voor de civiele rechter in Den Haag. “Ons doel is dat wij als Nederlanders in een referendum kunnen aangeven of wij het referendum  willen behouden of afschaffen”, zegt Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie. “Staatsrechtjuristen achten onze zaak kansrijk.”

“Elke Nederlandse staatsburger heeft recht op en belang bij het voortbestaan van het referendum. Wij roepen daarom zoveel mogelijk Nederlanders op om medestander van de rechtszaak te worden. Mensen kunnen op www.meerdemocratie.nl hun namen als medestander toevoegen in een bijlage aan de dagvaarding”, zegt Niesco Dubbelboer.

Voltallige oppositie kraakt juridische trucs

Vanmiddag stemde de Tweede Kamer met een zeer krappe meerderheid voor afschaffing van het referendum. Dubbelboer: “De voltallige oppositie heeft grote kritiek op de juridische constructie die het kabinet toepast om een referendum over het referendum te voorkomen, zoals de truc van het met terugwerkende kracht in werking laten treden van de intrekkingswet. Zelfs de geharnaste referendumtegenstanders van de SGP steunden daarom een amendement van GroenLinks om de truc van de terugwerkende kracht uit de intrekkingswet te halen en zo een referendum over de afschaffing van het referendum mogelijk te maken.”

Vorderingen tegen de staat

Het kabinet plaatst zich boven de wet door een wet terzijde te willen schuiven die juist regelt dat dit niet zo maar kan. Daarmee ondermijnt het de rechtszekerheid uit politiek belang. De wet raadgevend referendum verbiedt de inwerkingtredingsbepaling met terugwerkende kracht.

“Onze dagvaarding bevat meerdere eisen die in een structuur zijn geplaatst van primaire, subsidiaire en meer subsidiaire vorderingen. Als de rechter de primaire eis afwijst komen we aan de subsidiaire toe en daarna de meer subsidiaire. We zullen erop aansturen in ieder geval een uitspraak van de rechter te krijgen voordat de minister de wet in werking wil laten treden, desnoods  vooruitlopend op de uitkomst van de bodemprocedure. Als de rechter één van  onze eisen toewijst, dan kan de intrekkingswet niet in werking treden en blijft het referendum bestaan”,  aldus Dubbelboer.

Juristen achten zaak kansrijk

Diverse staatsrechtjuristen achten deze nieuwe zaak van Meer Democratie kansrijk. Tijdens de hoorzitting over het raadgevend referendum in de Tweede Kamer  op 13 februari j.l. noemde  hoogleraar staatsrecht Wim Voermans de constructie van de intrekkingswet “illegaal” en stelde dat een rechtszaak hiertegen kansrijk is.

Eerdere uitspraak van de rechter

Op 2 februari j.l. deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de  Raad van State uitspraak in een eerste procedure van Meer Democratie tegen de afschaffing van het referendum.  Deze instantie verklaarde zich toen niet bevoegd tot het doen van een uitspraak. “Dat hadden wij wel verwacht. Maar we moesten wel eerst  naar de Raad van State gaan omdat een rechtszaak bij de civiele rechter pas mogelijk is als vaststaat dat  er geen weg openstaat naar de bestuursrechter”, aldus Dubbelboer.

Meer Democratie wordt bijgestaan door de advocaten mr. Jan van der Grinten en mr. Jutta Wijmans van het Amsterdamse kantoor Kennedy Van der Laan.